مدیریت و اخلاق
دنیا امروزنیازمند مدیران با اخلاق است
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


اگر می‌خواهید در اوج بمانید، باید به همان اندازه سخت‌تر كار كنید.

مدیر وبلاگ : دکتر بهرام جاویدی نژاد
نظرسنجی
به چه میزان از مطالب این وبلاگ راضی هستید؟ 

 

آیا نام  قدیم  شهر خود  را بلدید ؟

 

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ = ﺍﺳﭙﺎﻧﻪ – ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ – ﺟﯽ

ﻣﯿﺎﻧﺸﻬﺮ = ﻣﯿﺎﻧﺪﻩ – ﺷﻬﺮ ﺻﻮﺭ

ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ = ﻋﺒﺎﺩﺍﻥ

ﺁﺑﺎﺩﻩ = ﺁﻭﺍﺩﯾﺠﻪ _ ﺁﭘﺎﺗﯿﻪ

ﺍﺭﺩﺑﯿﻞ = آرتاویل

ﺍﺳﻔﺮﺍﯾﻦ = ﻣﯿﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩ

ﺍﺷﮑﻨﺎﻥ = ﺳﻮﺩﺍﺑﮕﺮﺩ

ﺍﻧﺰﻟﯽ = ﺑﻨﺪﺭ ﭘﻬﻠﻮﯼ

ﺍﻫﺮ = ﺍﺭﺳﺒﺎﺭﺍﻥ

ﺍﯾﺬﻩ = ﻣﺎﻝ ﺍﻣﯿﺮ – آنزان

ﺍﯾﻼﻡ = ﺣﺴﯿﻦ ﺁﺑﺎد

ﺍﻫﻮﺍﺯ = ﻧﺎﺻﺮیه – اکسین

ﺁﺫﺭﺷﻬﺮ = ﺩﻫﺨﻮﺍﺭﻗﺎﻥ

ﺁﻣﻞ = آمارد

ﺍﺭﺍﮎ = ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩ

ﺍﻧﺪﯾﻤﺸﮏ = ﺻﺎﻟﺢ ﺁﺑﺎﺩ

البرز =هربرز

ﺍﯾﺮﺍﻧﺸﻬﺮ = ﭘﻬﺮﻩ

ایواوغلی = مکجیک

ﺍﺭﻭﻣﯿﻪ = ﺭﺿﺎییه

ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ = ﺑﯿﮋﻧﮕﺮﺩ – ﭼﺮمگاﻥ

ﺑﻬﺒﻬﺎﻥ = ارجان

ﺑﻮﺷﻬﺮ = ﺭﯼ ﺷﻬﺮ

ﺑﺎﺑﻞ = مه میترای

ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ = ﻣﺸﻬﺪ ﺳﺮ

ﺑﻨﺪﺭ ﺍﻣﺎﻡ = ﺑﻨﺪﺭ ﺷﺎﻫﭙﻮﺭ

ﺑﻨﺪﺭ ﺗﺮﮐﻤﻦ = ﺑﻨﺪﺭ ﺷﺎﻩ

ﺑﻨﺪﺭ ﻋﺒﺎﺱ = ﮔﻤﺒﺮﻭﻥ

ﺑﻬﺸﻬﺮ : ﺍﺷﺮﻑ

ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ :قهستا

ﺑﯿﺠﺎﺭ: ﮔﺮﻭﺱ

بیضا:انشان(زادگاه کوروش بزرگ)

ﭘﺎﻭﻩ :ﺍﻭﺭﺍﻣﺎﻧﺎﺕ

ﺧﺮﻡ ﺍﺑﺎﺩ:ﺷﺎﭘﻮﺭﺧﻮﺍﺳﺖ

ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ = ﭘﺎﭘﯿﻞ

ﭘﯿﺮﺍﻧﺸﻬﺮ = ﺧﺎﻧﻪ

ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻥ = ﺿﯿﺎﺀﺁﺑﺎﺩ ، سیادهن

ﺗﺒﺮﯾﺰ = تَورِژ

تهران=طهران

ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ = ﺷﻬﺴﻮﺍﺭ

ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ = ﻣﺤﻤﺮﻩ

ﺧﻠﺨﺎﻝ = ﻫﺮﻭﺁﺑﺎﺩ

ﺧﻮﯼ = ﺳﻮﻟﺪﻭﺯ ﺩﺍﺭﺍﺏ = ﺩﺍﺭﺍﺑﮕﺮﺩ .. ﻗﺪﯾﻤﯿﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺨﺎﻣﻨﺶ

ﺩﺍﻣﻐﺎﻥ = ﺻﺪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ

ﺩﺭﻩ ﺷﻬﺮ = ﺑﺪﺭﻩ

ﺩﺭﻩ ﮔﺰ = ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ

ﺩﺯﻓﻮﻝ = ﺩﮊﭘﻞ

ﺩﺳﺘﮕﺮﺩ = ﺧﻠﺠﺴﺘﺎﻥ

ﺩﺷﺖ ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ = ﺳﻮﺳﻨﮕﺮﺩ – ﺩﺷﺖ

ﺩﻫﺪﺷﺖ = ﺑﻼﺩﺷﺎﻫﭙﻮﺭ

ﺩﻭﺩﺍﻧﮕﻪ = ﮐﻬﻨﻪ ﺩﻩ

ﺩﯾﻮﺍﻧﺪﺭﻩ = ﻣﯿﺮﺍﻧﺸﺎﻩ

ﺭﺍﻣﺴﺮ = ﺳﺨﺖ ﺳﺮ

ﺭﺷﺖ = ﺑﯿﻪ ﭘﺲ

ﺭﯼ = ﺭﺍﻗﺲ – ﺭﮐﺲ

ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ = ﺩﺯﺩﺍﺏ

ﺯﻧﺠﺎﻥ = کهن دژ ، خمسه

سیرجان=سمنگان

ﺳﺎﺭﯼ = ﻃﻮﺳﺎﻥ

ﺳﺎﺭﺩﻭﺋﯿﻪ = ﺍﺳﻔﻨﺪﻗﻪ ﺟﯿﺮﻓﺖ

ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ = ﺑﯿﻬﻖ

ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺁﺑﺎﺩ = ﺣﺎﺟﯽ ﺁﺑﺎﺩ

ﺳﻠﻤﺎﺱ = ﺷﺎﭘﻮﺭ

ﺳﻤﻨﺎﻥ = ﻗﻮﻣﺲ

ﺳﻨﻨﺪﺝ = ﺳﻨﻪ ﺩﮊ

ﺷﺎﺩﮔﺎﻥ = ﻓﻼﺣﯿﻪ

ﺷﺎﻩ ﺁﺑﺎﺩ = ﻏﺮﺏ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺁﺑﺎﺩ

ﺷﻤﯿﺮﺍﻧﺎﺕ = ﺗﺠﺮﯾﺶ ، طجرشت

ﺷﻬﺮ ﮐﺮﺩ = ﺩﻩ ﮐﺮﺩ

ﺷﻬﺪﺍﺩ = ﺧﺒﯿﺾ

ﺷﻮﺵ= ﺳﻮزیانا

ﺷﻬﺮﯾﺎﺭ = ﻋﻠﯿﺸﺎﻩ ﻋﻮﺽ

ﺷﯿﺮﺍﺯ = ﺷﯿﺮﺍﻥ ﺁﺯ

ﻃﺎﺭﻡ ﺳﻔﻠﯽ = ﺳﯿﺮﺩﺍﻥ

ﻃﺎﺭﻡ ﻋﻠﯿﺎ = ﺟﻮﺭﺯﻕ

ﻃﺎﻟﻘﺎﻥ = ﺷﻬﺮﮎ

ﻃﺒﺲ = ﮔﻠﺸﻦ

ﻋﻠﯽ ﺁﺑﺎﺩ = ﺷﺎﻫﯽ

ﻓﺮﺩﻭﺱ = ﺗﻮﻥ

ﻓﺮﯾﺪﻥ = ﺩﺍﺭﺍﻥ

ﻓﺴﺎ = ﭘﺴﺎ

ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ = ﺷﺎﻫﯽ – ﻋﻠﯽ ﺁﺑﺎﺩ

ﻗﺮﻭﻩ = ﯾﯿﻼﻕ

ﻗﺰﻭﯾﻦ = کشوین

ﺷﻬﺮﺿﺎ = گُمشه

ﻗﻢ = آرتاریت

ﻗﻮﭼﺎﻥ = ﺧﯿﺒﻮ ﺷﺎﻩ

ﮐﺎﺯﺭﻭﻥ ﺷﻬﺮ = ﺷﺎﻫﭙﻮﺭ

ﮐﺎﺷﻤﺮ = ﺗﺮﺷﯿﺰ

ﮐﺮﻣﺎﻥ = گواشیر

ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ = ﮐﺎﻣﺒﺎﺩﻥ

ﮐﻼﺭﺩﺷﺖ = ﺣﺴﻦ ﮐﯿﻒ

ﮐﻼﻟﻪ = ﮐﻮﮐﻼﻥ

ﮐﻠﯿﺒﺮ = ﺑﺮﺑﺮ

ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ = ﮐﺎﺭﻭﺍﻧﺴﺮﺍ

ﮔﺮﮔﺎﻥ = ﺍﺳﺘﺮ ﺁﺑﺎﺩ

ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ = خوار

ﮔﻨﺒﺪ ﮐﺎﻭﻭﺱ = ﺩﺷﺖ ﮔﺮﮔﺎﻥ

ﻻﻫﯿﺠﺎﻥ = ﺭﯾﻪ

ﻟﻨﺠﺎﻥ = لنجون

ﻟﻮﺍﺳﺎﻧﺎﺕ = ﮐﻠﻨﺪﻭﮎ

ﻣﺮﯾﻮﺍﻥ = ﺩﮊﺷﺎﻫﭙﻮﺭ

ﻣﻼﯾﺮ = ﺩﻭﻟﺖ ﺁﺑﺎﺩ

ﻣﻠﮑﺎﻥ = ﻣﻠﮏ ﮐﻨﺪﯼ

مشهد= توس ، سناباد

ﻣﺸﮑﯿﻦ ﺷﻬﺮ = ﺧﯿﺎﻭ

ﺟﻬﺮﻡ = ﮔﻬﺮﻡ

ﻣﻤﺴﻨﯽ = مالکی

ﻣﯿﺎﻧﻪ = ﻣﯿﺎﻧﺞ

ﻧﻮﺭ = ساﻟﺪﻩ

ﻧﻬﺒﻨﺪﺍﻥ = ﺷﻮﺳﻒ

ﻧﻰ ﺭﻳﺰ = ﻧﻴﺰﻩ ﺭﻳﺰ ‏( ﺳﻼﺡ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﮐﺒﻴﺮ ‏) ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻴﺰﻩ

ﻧﯿﮑﺸﻬﺮ = ﻗﺼﺮ ﻗﻨﺪ

ﻧﻮﺷﻬﺮ = خاچک

ﻫﺸﺘﺮﻭﺩ = ﺁﺫﺭﺍﻥ

ﻫﻤﺪﺍﻥ =(اولین شهر جهان) هگمتانه – ﺍﮐﺒﺎﺗﺎﻥ

ﻫﺎﺩﯼ ﺷﻬﺮ = ﻋﻠﻤﺪﺍﺭ ﮔﺭﮔﺮ

ﻫﺸﺘﭙﺮ = هشتپر طوالش ، تالش

ﻫﻮﯾﺰﻩ = هوزگان

ﯾﺎﺳﻮﺝ = ﺗﻞ ﺧﺴﺮﻭ

ﯾﺰﺩ = ﺍﯾﺴﺎﺗﯿﺲ،گثه

ﺯﺍﺑﻞ = حسین آباد

 


نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها : آیا نام قدیم شهر خود را بلدید ؟،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398

 

بعضی آدمها دنیارو زیبامیکنند؛ 

آدمایی که هروقت ازشون بپرسی چطوری؟

میگن :با تو حاااالم عاااالیه!!!

وقتی بهشون زنگ میزنی وبیدارشون میکنی!

میگن بیداربودم !!! 

یا میگن خوب شد زنگ زدی...

وقتی میبینن یه گنجشک داره رو زمین غذا میخوره راهشون روکج میکنن که اون نپره...

اگه یخم بزنن،دستتو ول نمیکنن بزارن تو جیبشون...

آدم هایی که با صد تا غصه تو دلشون بازم صبورانه پای درد دلات می شینن!

همینها هستند که دنیارا جای بهتری میکنند؛

آدمهایی که توی اتوبوس وقتی تصادفی چشم در چشمشان میشوی،

رو برنمیگردانند لبخند میزنند و هنوز نگاه میکنند...

دوستهایی که بدون مناسبت کادو میخرند و میگویند این شال پشت ویترین انگارمال توبود...

یا گاهی دفتر یادداشتی، کتابی...

آدمهایی که از سرچهارراه، نرگس نوبرانه میخرندو باگل میروند خانه,

آدمهای پیامکهای آخرشب،

که یادشان نمیرودگاهی قبل ازخواب؛

به دوستانشان یادآوری کنندکه چه عزیزند...

آدمهای پیامکهای پُرمهر بی بهانه،

حتی اگربا آنها بدخلقی و بیحوصلگی کرده باشی...

کسانیکه غم هیچکس راتاب نمیاورند و تو رابه خاطرخودت میخواهند. 

آدم هایى كه پیششان میتوانى لبریز از خودت باشى


نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها : بعضی آدمها دنیارو زیبامیکنند؛،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398

 

 

 

چوپانی ماری را از میان بوته های آتش گرفته نجات داد

و در خورجین گذاشته و به راه افتاد.

 

چند قدمی که گذشت مار از خورجین بیرون آمده و گفت:

به گردنت بزنم یا به لبت؟

چوپان گفت:

آیا سزای خوبی این است؟

مار گفت:

سزای خوبی بدی است. قرار شد تا از کسی سوال بکنند،

به روباهی رسیدند و از او پرسیدند.

روباه گفت:

من تا صورت واقعه را نبینم نمیتوانم حکم کنم.

پس برگشته و مار را درون بوته های آتش انداختند،

مار به استمداد برآمد و روباه گفت:

 

بمان تا رسم خوبی از جهان برافکنده نشود...


نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها : بمان تا رسم خوبی از جهان برافکنده نشود،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
سه شنبه 17 اردیبهشت 1398

 

پیرمرد محتضری که احساس می کرد مردنش نزدیک است،

 به پسرش گفت: مرا به حمام ببر. پسر، پدرش را به حمام برد.

پدر تشنه اش شد. آب خواست. پسر قنداب خنکی سفارش داد

 برایش آوردند و آن را به آرامی در دهان پدر

 ریخت و پس از شست وشو پدر را به خانه برد.

 پس از چندی پدر از دنیا رفت و روزگار گذشت و پسر هم به سن

 کهولت رسید روزی به پسرش گفت: فرزندم مرگ من

 نزدیک است مرا به حمام ببر و شست وشو بده.

پسر نااهل بود و با غر و لند پدر را به حمام برد و کف

حمام رهایش کرد و با خشونت به شستن پدر پرداخت.

پیرمرد رفتار خود با پدرش را به یاد آورد. آ

هی کشید و به پسر گفت: پسرم تشنه هستم.

پسر با تندی گفت: این جا آب کجا بود و طاس

را از گنداب حمام پر کرد و به حلقوم پدر ریخت.

پدر اشک از دیده اش سرازیر شد و گفت: من قنداب دادم،

گنداب خوردم.

 تو که گنداب می دهی ببین چه می خوری؟


نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها : تو که گنداب می دهی ببین چه می خوری؟،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
سه شنبه 17 اردیبهشت 1398

رمضان بازگشتى صادقانه بسوى خداست.

رمضان میهمانی است که با خود سفره ای پر از رحمت به همراه دارد.

 

رمضان چگونه از آمدنت شاد و مسرور نباشم در حالیکه :

تو نشانه ی رحمت پروردگاری.

درون تو شبی است که از هزار ماه برتر است.

ماه رحمتی

ماه مغفرتی

ماه ضمانتی

ماه آزادی از آتش ، خشم و کینه

 

خداوندا ما را سالم به رمضان برسان و رمضان را برایمان 

از گناه و مبطلات سالم نگه دار و آن را پذیرفته از ما تحویل بگیر ....


نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها : رمضان بازگشتى صادقانه بسوى خداست.،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
دوشنبه 16 اردیبهشت 1398

 

لبخند بزن: وقتی با خانواده ات دور هم جمع شده اید

خیلی ها هستند آرزوی داشتن خانواده را دارند

 

 لبخند بزن: وقتی داری سرکارت میروی.

خیلی ها هستند دربدر بدنبال کار وشغل هستند. 

   

لبخندبزن: چون تو صحیح و سالم هستی.

خیلی ها هستند دارند بخاطر بازگشت سلامتی شان میلیونها خرج میکنند

 

لبخند بزن: چون تو زنده ای وروزی داده میشوی وهنوز فرصت برای جبران زمان داری

 

 لبخند بزن: چون تو"خدا"را داری و اورا می پرستی و از او طلب کمک میکنی.

 

لبخند بزن: چون "تو"خودت هستی.

وخیلی ها آرزو دارند که چون "تو" باشند.

همیشه فرهنگ لبخند را در محیط زندگی خودت منتشر کن


نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها : لبخند بزن: وقتی با خانواده ات دور هم جمع شده اید،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
یکشنبه 15 اردیبهشت 1398

 

تفاوت آدمها و انسان ها:

 

آدم ها زنده هستند، انسان ها زندگی می‌کنند!

آدم ها می‌شنوند، انسان ها گوش می ‌دهند!

آدم ها می‌بینند، انسان ها عاشقانه نگاه می کنند!

آدم ها در فکر خودشان هستند، انسان ها به دیگران هم فکر می ‌کنند!

آدم ها میخواهند شاد باشند، انسان ها می ‌خواهند شاد کنند!

آدم ها، اسم اشرف مخلوقات را دارند؛ انسان ها، اعمال اشرف مخلوقات را انجام می ‌دهند!

آدم ها انتخاب کرده اند که آدم بمانند؛ انسان ها تغییر کردن را پذیرفته اند تا انسان شوند!

آدم ها و انسان ها هردو انتخاب دارند،

اینکه آدم باشند یا انسان، انتخاب با خودشان است.

نیازی نیست انسان بزرگی باشیم، انسان بودن خود نهایت بزرگیست...

 


نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها : تفاوت آدمها و انسان ها،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
یکشنبه 15 اردیبهشت 1398

 

 

 

هرخانه ای

حال و هوای خاص

خودش را دارد

 

بعضی از خانه ها

همین که وارد میشوی

عجیب آرامت می کنند

انگار که جادویت کرده باشند

 

بعضی از خانه ها رسم شان است

صبح های جمعه افتاب نزده

تاسرکوچه را آب وجارو میکنند

 

بعضی از خانه ها ...

هیچ وقت دلتنگی ندارند

 

بعضی از خانه ها صبح های زود

بوی چای تازه دم ونان برشته می دهند

وظهر ها بوی پیاز داغ ونعنا

وغروب ها بوی هل و دارچین...

 

بعضی خانه ها

انگار مامن نورند

بعضی از خانه ها

آبروی یک محله اند

 

 


نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها : هرخانه ای حال و هوای خاص خودش را دارد،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
شنبه 14 اردیبهشت 1398

 

زمانی که بخواهید وصیتنامه بنویسید متوجه خواهید شد

 تنها کسی که از داراییتان سهمی ندارد خودتان خواهید بود

پس از زندگییتان تا میتوانید لذت ببرید

 

تولستوی

 


نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها : وصیتنامه،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398

 

فقیری به ثروتمندی گفت:

کجا تشریف می‌برید؟

 

ثروتمند گفت :

قدم میزنم تا اشتها

پیدا کنم!

تو کجا میروی؟

 

فقیر گفت :

من اشتها دارم ...

قدم میزنم تا غذا پیدا کنم !!


نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها : کجا تشریف می‌برید؟،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
سه شنبه 10 اردیبهشت 1398

 

 

انسان برای آنکه حافظه‌اش خوب کار کند به دوستی نیاز دارد.

 گذشته را به یاد آوردن، ‌آن را همیشه با خود داشتن، شاید شرط

لازم برای حفظ  آن چیزی ست که تمامیت ِ من ِ آدمی نامیده می‌شود.

 برای آنکه من، کوچک نگردد برای آنکه حجمش حفظ شود، باید خاطرات

 را همچون گلهای درون گلدان، آبیاری کرد و این مستلزم تماس ِ

 منظم با شاهدان ِ گذشته، ‌یعنی دوستان است. آنان آینه‌ی ما هستند،

حافظه‌ی ما هستند. از آنان هیچ خواسته نمی‌شود، مگر آنکه گاه گاه

این آینه را برق اندازند تا بتوانیم خود را در آن ببینیم.

 

(هویت، میلان کوندرا، ترجمه پرویز همایون پور)


نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها : انسان برای آنکه حافظه‌اش خوب کار کند به دوستی نیاز دارد.،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
جمعه 6 اردیبهشت 1398

 

 

روزگار غریبیست!!!

آدمها یک روز دورت میگردند

 

روزی دیگر دورت میزنند...!!

یک روز ازت دل می بَرند

 

روزی دیگر دل می بُرند...!!!

یک روز تنهاییت را پر میکنند

 

وقتی خوب وابسته ات کردند....

به جای اینکه درکت کنند

ترکت میکنند

 

واقعا روزگار غریبیست...!!


نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها : روزگار غریبیست!!!،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
جمعه 6 اردیبهشت 1398

 

 

دکتر الهی قمشه ای خیلی زیبا گفت ....

 

تصور کن یک روز صبح که از خواب بیدار میشی

ببینی به جز خودت هیچ کس توی دنیا نیست و تو

 صاحب تمام ثروت زمین هستی ! ! !

 

اون روز چه لباسی میپوشی ؟

چه طلایی به خودت آویزون میکنی ؟

با چه ماشینی گردش میکنی ؟

کدوم خونه رو برای زندگی انتخاب میکنی ؟

شاید یک نصفه روز از هیجان این همه ثروت به

 وجد بیای اما کم کم می فهمی حقیقت چیه !

وقتی هیچ کس نیست که احساستو باهاش تقسیم کنی ، لباس جدیدتو ببینه ،

برای ماشینت ذوق کنه ، باهات بیاد گردش ،

کنارت غذا بخوره ، همه این داشته هات برات پوچه

دیگه رانندگی با وانت یا پورشه برات فرقی نداره ...

خونه دو هزار متری با 45 متری برات یکی میشه ...

طلای 24 عیار توی گردنت خوشحالت نمیکنه ...

همه اسباب شادی هست اما هیچ کدومشون شادت نمیکنه

 چون کسی نیست که شادیتو باهاش تقسیم کنی

اون وقته که میبینی چقدر وجود آدم ها با ارزشه چقدر هر چیزی

هر چند کوچیک و ناقص با دیگران بزرگ و با ارزشه .

شاید حاضر باشی همه دنیا رو بدی اما دوباره آدم ها کنارت باشند .....

 

قدر همدیگه رو بدونیم

نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها : قدر همدیگه رو بدونیم،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398

 

بعضی دردها تو زندگی هست که با هیچ دارویی درمان نمیشه،

فقط با بودن آدم‌هایی تسکین پیدا می‌کنه که مثل قرص

آرام بخش می مونن...

آدمایی که تو صداشون، تو حرفاشون یه نیروی

 خدادادی هست که بهت آرامش میده. فقط کافیه چند کلمه ای

 باهاشون صحبت کنی تا دردهات رو فراموش کنی...

آدمایی که کنارشون زمان بی‌معنا میشه و زندگی یه طعم دیگه می گیره.

 اگه یه روزی تو زندگیتون کسی بود که کنارش آرامش داشتید،

 بدونید اون قرص آرام بخش شماست...

کسی که دیگه تو زندگیتون تکرار نمیشه. حالا

خوب زندگیت رو نگاه کن و ببین قرص آرام بخش داری؟

 

حسین حائریان


نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها : بعضی دردها تو زندگی هست که با هیچ دارویی درمان نمیشه،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398

 

 

گاهی، آدم‌هایی را برای اولین بار می‌بینی که احساس نزدیکی و راحتی می‌کنی ...

آدم‌هایی که نه در گذشته‌ات بوده‌اند و نه اینکه مطمئنی در آینده‌ات

 خواهند بود ، که لحظه‌های تکراری زندگی‌ات را خاص می‌کنند .

آن‌هایی که می‌شود روزی چندبار برایشان گفت :

خوشحالم که هستی ، و خداراشکر که دارمت ...

نمی‌دانی دقیقا چه حسی نسبت به آن‌ها داری !

 ولی وقتی می‌روند، انگار چیزی از وجودت را با خود برده‌اند ...

این آدم‌ها، آمدن و رفتنشان شبیه تغییر فصل‌هاست ! تازه و دلگیر و خاطره‌انگیز ...

این آدم‌ها یادگاری‌اند ! و حسی را که برایت می‌بخشند

 برای همیشه ، در خاطرت خواهند ماند ...


نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها : این آدم‌ها یادگاری‌اند !،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398


( کل صفحات : 59 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

تاریخ روز